Landskabsplanlægning

Groenkorn-Motorveje

Vejdirektoratet udgav de fleste af sine overvejelser om landskabsæstetikken i en særskilt rapport, som var præget af beskrivelser af de enkelte strækninger og deres omgivelser, frem for egentlige vurderinger. Dog var den gennemgående tilgang, at det var vigtigt at sikre et harmonisk landskab, hvor såvel vejanlæg som det landskab, det blev placeret i, gik op i en højere enhed. Eksempelvis var der overvejelser om, hvorvidt udgifterne til etablering af en dalbro i stedet for en eksisterende dæmning i en lille tunneldal syd for Ringe kunne opvejes af den ”store visuelle gevinst”, dalbroen ville skabe i forhold til omgivelserne. [37] Om Svendborgs nordlige industriprægede udkant hed det, at ”Det bymæssige rum er ret sammensat, men vil skalamæssigt kunne bære anlægget”. [38]

Rapporten anvendte ikke noget egentligt natursyn men derimod rent æstetiske overvejelser, hvor der reelt ikke blev skelnet mellem ”naturligt” og ”menneskeskabt” i landskabet, bare helhedsindtrykket var harmonisk. I øvrigt forholdt rapporten om landskabsæstetik sig primært til linieføringer frem for vejtyper, som blev reduceret til to hovedmuligheder – enten at gøre landevejen 4-sporet, hvilket her lidt forvirrende blev omtalt som ”0-alternativet” [39] eller at lave en motorvej/motortrafikvej. Også VVM’ens øvrige rapporter nævnte muligheden for at ændre lineføringen lidt på udvalgte steder for at hindre forstyrrende indgreb i landskabet omkring forskellige skovdiger, herregården Langkildegård m.v., selvom ingen af disse kulturværdier blev berørt direkte af vejanlægget. [40]

VVM’en gennemgik en liste over kulturværdier og disses sammenhæng med de omkringliggende landskaber, og præciserede behovet for at lave arkæologiske forundersøgelser i god tid inden anlægget, [41] i henhold til Museumslovens kapitel 6, § 26. I perioden 2002-2004 blev vejstrækningen da også undersøgt grundigt af arkæologer fra Odense Bys Museer. [42]


[37] Vejdirektoratet 1998, Rapport nr. 162, s. 22.
[38] Ibid, s. 36.
[39] Ibid, s. 38.
[40] Vejdirektoratet 1998, Rapport nr. 160, s. 66-67.
[41] Vejdirektoratet 1998, Rapport nr. 161, s. 71-75.
[42] Fyens Stiftstidende 13. juni 2005: ”Vejen til fortiden”.


 

Hvad var ellers med - og hvad var ikke?
Biodiversitet