Slæbækgruppens sidespor

Groenkorn-Motorveje

En helt anden kritisk aktør var den lokale borgergruppe Slæbækgruppen – ca. 40 borgere, der ville få deres huse eksproprieret ved anlæg af den nye motorvej, og derfor protesterede kraftigt over den, men kom til at tale for døve øren. [62] Deres talsmand, Carl Henrik Mølgaard, fokuserede hverken på ekspropriationer eller CO2-udledning, men valgte i stedet et ret svagt hovedargument, nemlig at VVM’en angiveligt ikke havde taget tilstrækkelige hensyn til EU’s Habitatsdirektiv.

Efter førstebehandlingen af L 223 skrev han til Trafikudvalget og kritiserede, at der ikke var foretaget feltundersøgelser på linieføringen ved Slæbæk, selvom der var mange rødlistede arter i området. Han nævnte selv ”flagermus” (arten ikke angivet), hasselmus, spidssnudet frø, springfrø, løvfrø, eremit [63] og ”sandsynligvis også” mosaikguldsmed, kærguldsmed, kølleguldsmed, bred vandkalv og skivevandkalv. Alle var beskyttet af habitatsdirektivets § 12, bilag 4. Der fandtes også næbfrøer, som var beskyttet af direktivets bilag 1.

Fyns Amt havde desuden registreret tre af Mølgaards vandhuller som § 3-beskyttede i henhold til Naturbeskyttelsesloven, som i denne paragraf handler om beskyttede naturtyper; søer, vandløb, moser m.v. Linjeføringen ville også gennemskære et af jorddigerne, som Fyns Amt havde registreret som § 4-beskyttet, og amtet havde i øvrigt udnævnt det sammenhængende naturområde til særligt beskyttelsesområde. Og så var der kun lavet én undersøgelseszone, hvilket ifølge Mølgaard var ”imod sædvane”. [64] Argumentet om Naturbeskyttelsesloven faldt dog på, at det netop er muligt at dispensere fra denne ved anlægsprojekter som Svendborg-Odense-motorvejen. Det fremgik i forvejen af kommentarerne til L 223. [65]

Sonja Mikkelsen var uenig i påstanden om Habitatsdirektivet, selvom det ikke kunne udelukkes, at de nævnte arter befandt sig på grunden. Det vigtigste var, at linieføringen ikke gik igennem Skovbjerg Mose og Ravnebjerg Mose, som var de vigtigste ”primære lokaliteter”. Desuden havde VVM’en tydeligt beskrevet, hvordan der skulle etableres erstatningslokaliteter. [66] Mikkelsens indvendinger var korrekte – Habitatsdirektivet freder ikke automatisk ethvert område, uanset størrelsen, der måtte huse beskyttede arter.

I endnu et svar påpegede Mikkelsen, at der havde været foretaget feltundersøgelser – ganske vist ikke på samtlige ejendomme langs linieføringen, men det var heller ikke påkrævet ifølge VVM-lovgivningen. Bestemmelserne i Habitatsdirektivets § 12 kunne ifølge § 16 tilsidesættes, hvis der ikke var andre ”brugbare” løsninger, og anlægget af motorvejen i øvrigt ikke truede bestandene af f.eks. hasselmus og springfrøer. Og principgodkendelsen af vejanlægget tog jo netop hensyn til dette.

Endnu et kritikpunkt fra Mølgaard var, at Kulturmiljørådet for Fyn ikke var blevet hørt – hvortil Mikkelsen svarede, at kulturmiljøet netop var omtalt i Vejdirektoratets rapporter – samt at det nævnte Kulturmiljøråd jo ligesom alle andre havde haft mulighed for at fremsende høringssvar i offentlighedsfasen. [67]

I 1998 havde motorvejsprojektet som sagt bred opbakning fra både folketings- og lokalpolitikere, lokalaviser og et stort antal borgere. Ifølge Aktuelts Flemming Andersen blev ”polemiske indlæg”, der satte spørgsmålstegn ved linieføringen, ikke tilladt på de to borgermøder, der fandt sted i Svendborg og Ringe under høringsfasen, så heller ikke her fik Slæbækgruppen et ben til jorden. Beslutningerne var for længst taget, da de fik nys om sagen og begyndte at organisere sig. [68]


[62] Aktuelt 20. februar 1999: ” Slaget om hovedvej A9”.
[63] Hvad ”eremit” så end betyder i denne forbindelse.
[64] Breve fra Carl Henrik Mølgaard til trafikminister Sonja Mikkelsen og trafikudvalget 25. og 29. april 1999 - Trafikudvalget, L 223 - bilag 1 og 3.
[65] http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/19981/lovforslag_som_fremsat/L223.htm
[66] Svar fra Sonja Mikkelsen. Trafikudvalget, L 223 - 11. maj 1999, J.nr. 401-6, bilag 14.
[67] Svar fra Sonja Mikkelsen. Trafikudvalget, L 223 - 19. maj 1999, J.nr. 401-6, bilag 19.
[68] Aktuelt, 20. februar 1999: ” Slaget om hovedvej A9”.


 

Hensyn til hasselmus
Trafikmodeller og deres begrænsninger