Litteratur

Groenkorn-Motorveje

Folketinget.dk har en samlet oversigt over dokumenter og bilag fra behandlingen af L 223 på 
http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/19981/lovforslag_som_fremsat/L223.htm

Derudover har jeg anvendt følgende publikationer:

Kørnøv, Lone: ”Vurdering af miljømæssige konsekvenser” i Arler, Finn (red.): Humanøkologi. Miljø, teknologi og samfund. Aalborg Universitetsforlag 2005.

Larsen, Torfinn & Dorte Filges: Landstrafikmodel for persontrafik i Danmark. http://www.trafikdage.dk/td/papers/papers96/trafik/filges/filges.pdf

Laursen, Karsten (red.): Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatsdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Faglig rapport fra DMU, nr. 322. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 2000.

Matthiesen, Christian Wichmann: Sydøst-ruten. Odense-Maribo Rute 9. Erhvervsmæssige og regionale konsekvenser af vejforbedringer på Rute 9. Erhvervsrapport. Vejdirektoratet 1992.

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen: Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøministeriet 2006. http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/DD63EB1B-F0E6-4ABB-9744-7336B1C9C98E/22773/Samlet_SMV_vejledning_juni07.pdf

Miljø- og energiministeriet: Natur- og miljøpolitisk redegørelse 1999. Miljø- og energiministeriet 1999.

Nielsen, Otto Anker & Morgens Fosgerau: Overvurderes tidsbenefit af vejprojekter? Trafikdage på Aalborg Universitet 2005. http://www.trafikdage.dk/td/papers/papers05/Trafikdage-2005-481.pdf

Næss, Petter: ”Trafikfremskrivning som redskab for planlægning” i Teknologirådet: Høring for Folketingets Trafikudvalg om Fremtidens infrastruktur: Resume og skriftlige kilder fra høring i Landstingssalen, Christianborg den 27. februar 2008. Teknologirådet 2008.

Trafikministeriet: Trafik 2005. Problemstillinger, mål og strategier. Trafikministeriet 1993.

Trafikministeriet: Anlægsprojekter på trafikområdet – planlægning og beslutning. Trafikministeriet 2003.

Transportrådet: Beslutningsgrundlag for trafikinvesteringer. Rapport nr. 99-01. Transportrådet 1999.

Vejdirektoratet: Vejtrafikkens udvikling 1980-1990. Økonomisk-Statistisk Afdeling 1991.

Vejdirektoratet: Sydøst-ruten. Rute 9 Odense-Maribo. En undersøgelse af behov og muligheder for højklasset vejforbindelse via færgeruten Spodsbjerg-Tårs. Hovedrapport. Vejdirektoratet april 1992.

Vejdirektoratet/COWI: Rute 9 Odense-Svendborg. VVM-redegørelse. Sammenfattende rapport. Rapport nr. 160. Vejdirektoratet 1998.

Vejdirektoratet/COWI: Rute 9 Odense-Svendborg. Miljøvurdering. Rapport nr. 161. Vejdirektoratet 1998.

Vejdirektoratet/Fyns Amt: Rute 9 Odense-Svendborg. Udbygning af eksisterende vej. Projekt. Vejdirektoratet 1998.

Vejdirektoratet/Fyns Amt: Rute 9 Odense-Svendborg. Motorvej – Motortrafikvej. Projekt. Vejdirektoratet 1998.

Vejdirektoratet/Møller & Grønborg: Rute 9 Odense-Svendborg. Landskabsæstetisk vurdering og visualisering. Projekt. Rapport nr. 162. Vejdirektoratet 1998.

Vilhelmsen, Helle: Kortlægning over hasselmusens forekomst ved område omkring Odense-Svendborg Motorvejens afslutning i Svendborg. Zoologisk Museum, Svendborg 2003. http://www.vejdirektoratet.dk/hent/Rapport_hasselmus.pdf

Vilhelmsen, Helle: Konsekvensvurdering i forhold til påvirkning af hasselmusen i forbindelse med motorvejsafslutning i Svendborg. Zoologisk Museum, Svendborg 2004.


 

Konklusion