Hensyn til hasselmus

Groenkorn-Motorveje

Efter vedtagelsen af loven om den nye motorvej påstod også Thomas Færgemand fra Danmarks Naturfredningsforening, at beslutningen var ”direkte ulovlig”. Også han hævdede, at en motorvej mellem Odense og Svendborg ville stride imod Habitatsdirektivet, ikke mindst ved at true hasselmusen. Færgemand luftede muligheden for at anlægge sag ved EF-domstolen mod den danske regering, men man hørte aldrig mere til dette. [69] Til gengæld blev hensynet til de sjældne hasselmus det miljøemne ved motorvejsanlægget, der fik den absolut største mediedækning. [70]

Af hensyn til dyrelivet generelt blev der etableret 10 faunapassager mellem Odense og Svendborg. [71] Som ekstra hensyn til hasselmusene foretog COWI desuden en biologisk forundersøgelse i maj 2003 efter forslag fra Vejdirektoratet samt Svendborg, Egebjerg og Ryslinge kommuner. I den forbindelse blev Zoologisk Museum i Svendborg kontaktet for flere oplysninger, og Helle Vilhelmsen fra museet lavede dels en kortlægning af hasselmusens udbredelse omkring Svendborg, dels en konsekvensvurdering af de to linieføringer, der var på tale. Udover hovedplanen, også kaldet Ruder-anlægget, der stammede fra anlægsloven i 1999, og lagde sig tæt op af den eksisterende A9, havde Vejdirektoratet som alternativ foreslået at lægge den sydligste del af motorvejen længere mod vest end i den oprindelige planlægning. Argumentet var, at en sådan linieføring ville gøre det lettere for vindmølletransporter at komme frem, da de herved undgik to ud af fem vejbroer. [72]

Begge linieføringer ville dog give problemer for hasselmusene, og Vilhelmsen foreslog for begges vedkommende at etablere et mindst 10 meter bredt levende hegn på begge sider af vejen så tidligt som muligt i anlægsfasen. Hun anbefalede at anvende mange frugtbærende arter samt mange slyngede og tornede arter, og forholdet mellem buske og træer burde være 90-10. [73]

I VVM’en var Vilhelmsen citeret for, at der tidligere havde levet hasselmus i Margrethelund ved Svendborg, men at disse ”syntes helt at være forsvundet” efter at et vejanlæg havde afskåret Margrethelunds hasselmus fra bestanden i det nærliggende Græsholmene. [74] Til gengæld blev der i oktober 2003 fundet hasselmusereder i et skovområde vest for Svendborg – der hvor den alternative linieføring skulle placeres.

Vejdirektoratet sendte de to forslag i offentlig høring og videresendte rapporten til Fyns Amt, der skulle vurdere, om konsekvenserne af en ændret linieføring kunne være så alvorlige, at der ligefrem var behov for endnu en VVM. [75] Imidlertid besluttede amtet i november, at det ikke var nødvendigt med flere VVM’er, og at amtet i stedet selv skulle samarbejde med Vejdirektoratet og Skov- og Naturstyrelsen om at undersøge den nye linieførings betydning for de lokale hasselmus. [76]

Den endelige linieføring blev godkendt af trafikministeren i 2004 og efter Vilhelmsens forslag forsynet med et større levende hegn på hver side af vejen. [77]

Pointen med alt dette er ikke, at hasselmusen er specielt interessant for samspillet mellem intentionerne bag VVM-konceptet, den politiske beslutningsproces og andre faktorer. Tværtimod var reglerne meget klare på dette felt – hasselmusen var rødlistet, der blev iværksat nogle standardprocedurer for at bevare et sammenhængende habitat og hasselmusenes situation blev generelt taget meget alvorligt. Men hasselmusdiskussionerne er et godt eksempel på, hvordan kombinationen af nærhed og meget præcise krav i lovgivningen, her som følge af EU’s Habitatsdirektiv, førte til betydelige miljøhensyn. I modsætning til CO2-problematikken, der umiddelbart virker mere fjern og (endnu) ikke kan hænges op på præcise lovgivningskrav.


[69] Information 6. marts 1999: ”Grøn forargelse over nye motorvejsplaner”.
[70] Også udenfor Fyn løb hasselmusene med opmærksomheden. Se Berlingske Tidende 27. januar 2001: ”Bilisterne må bøje sig for musene”, Fredericia Dagblad 20. oktober 2001: ”Al magt til hasselmusen”, Ritzaus Bureau 23. oktober 2002: ”Hasselmusen tæt på udryddelse i Danmark” samt Politiken 28. juni 2003: ”Mus er god forretning”.
[71] Fyens Stiftstidende 25. januar 2005: ”Dyr og vandløb får egen motorvej”.
[72] Fyens Stiftstidende 24. september 2003: ”Motorvej til Svendborg flyttes”.
[73] Vilhelmsen 2004, s. 14-15.
[74] Vejdirektoratet 1998, Rapport nr. 161, s. 71.
[75] Ritzaus Bureau 6. oktober 2003: ”Hasselmus i vejen for sydfynsk motorvej” samt Politiken 7. oktober 2003: ”Hasselmus i vejen for fynsk motorvej”
[76] Ritzaus Bureau 13. november 2003: ”Hasselmus truer fynsk motorvej” samt Fyens Stiftstidende 14. november 2003: ”Hasselmus giver nyt problem”.
[77] Fyens Stiftstidende 6. februar 2004: ”Billig redning af hasselmus” samt Fyens Stiftstidende 21. april 2004: ”Hasselmusen får sine hegn”.


 

Konklusion
Slæbækgruppens sidespor