Motorveje, mus og modeller

Groenkorn-Motorveje

 En caseundersøgelse af VVM-konceptets styrker og svagheder ved større vejanlæg med udgangspunkt i Svendborg-Odense-motorvejen

 

Dette miniprojekt handler om den VVM – Vurdering af Virkninger på Miljøet – der blev lavet af Vejdirektoratet/COWI ved anlægget af den nye motorvej mellem Odense og Svendborg. Jeg vil undersøge samspillet mellem VVM’en, de faktorer der enten påvirkede dens indhold eller ikke, især specifik miljølovgivning, samt den beslutningsproces der førte til vejens etablering. Målet er at vurdere, i hvilken grad de hensigter der ligger bag VVM-konceptet var mulige at føre ud i livet i forbindelse med anlægget af motorvejen, og hvad samspillet i øvrigt kan sige om VVM. Transportrådet har tidligere beskæftiget sig med forløbet omkring Svendborg-Odense-motorvejen i rapporten Beslutningsgrundlag for trafikinvesteringer fra 1999, men med fokus på borgerinddragelse og økonomi frem for miljøpåvirkninger.

Jeg vil indlede med kort at præsentere VVM-begrebet og den placering, som det ifølge Trafikministeriet ideelt set bør have i beslutninger om f.eks. vejanlæg. Dernæst vil jeg redegøre for det faktiske forløb, som ledte til motorvejens etablering, samt de emner og løsningsforslag den tilhørende VVM beskæftigede sig med. To emner havde særlig bevågenhed hos de aktører, der var aktive i debatten. Det ene var CO2-problematikken set i forhold til de forventninger om trafikudvikling, som VVM'en byggede videre på. Det andet var hensynet til biodiversiteten på Fyn, herunder hasselmusene. Derfor vil jeg lægge særlig vægt på disse emner og i begge tilfælde vurdere VVM’ens ambitionsniveau og holdbarheden af dens kritikeres argumenter.


 

VVM’ens funktion