Konklusion

Groenkorn-Motorveje

Når man sammenligner Svendborg-Odense-motorvejens VVM med den politiske beslutningsproces, andre faktorer og de forskellige aktørers argumenter for og imod undersøgelsens vurderinger og motorvejen i det hele taget, fremgår det tydeligt, at VVM’ens betydning afhænger af følgende omstændigheder:

-    Når den overhovedet at blive koblet på beslutningsprocessen? I dette tilfælde er VVM’en reelt udarbejdet, efter at der var opstået en politisk konsensus om at anlægge en motorvej, og dermed har den ikke haft nogen betydning for beslutningen. Tværtimod giver VVM’en indtryk af, at dens forfattere på forhånd godt viste, hvad der næsten allerede var besluttet, og derfor ikke brugte deres tid på at forsyne VVM’en med ”urealistiske” scenarier, der alligevel kun ville være til pynt.

-    Hvilken slags ekspertise og teoretisk grundlag bygger dens sammenligning og vurdering af forskellige scenarier på? Selvom denne VVM var blevet udarbejdet sidst i 1980erne, er det alligevel ikke sikkert, at dens anbefalinger havde været meget anderledes, da den stadig ville have anvendt de samme trafikmodeller som Trafikministeriet og Vejdirektoratet i øvrigt, og som er opbygget på en måde, der ofte fører til konklusioner om simpelthen at løse kapacitetsproblemer på vejene ved at sørge for flere vejanlæg. Og sidst i 1980erne ville CO2-spørgsmålet sandsynligvis have fyldt endnu mindre end sidst i 1990erne.

-    Findes der i forvejen præcis lovgivning om de emner, VVM’en behandler? Ganske vist påvirkede denne VVM ikke beslutningstagerne – snarere omvendt – men den var bestemt ikke ligegyldig ved anlægget af motorvejen. Under de forudsætninger, som på forhånd blev stillet op, var den et solidt og detaljeret arbejde, der tog højde for praktisk taget alle de hensyn til dyre- og planteliv samt kulturmiljø, som overhovedet var omfattet af lovgivningen i Danmark og EU. Samtidig var de mange anbefalinger om behandling af vejvand, anlæg af faunapassager, beplantning med erstatningsskov og hasselmusevenlige hegn osv. ikke bare ”gode råd”, men noget, der rent faktisk blev ført ud i livet under anlægget af motorvejen.

Hvis man skal modvirke VVM-konceptets afkobling fra beslutningsprocesserne, vil det sandsynligvis kræve en ret omfattende ændring af hele den måde, planlægningen finder sted på. Måske vil indførelsen af de mere overordnede SMV’er have større chancer for at præge udviklingen, da en SMV i sagens natur retter sig mod tidligere faser af en beslutningsproces end en VVM. Det er dog endnu for tidligt at vurdere, hvilken betydning SMV-konceptet vil have for projekter i stil med Svendborg-Odense-motorvejen. [78]


[78] I 2003 hævdede Trafikministeriet selv, at SMV ikke ville få nogen ”væsentlig betydning” for hverken danske vej- eller jernbaneanlæg, men det fremgår ikke, om det skyldes ministeriets fortsatte brug af selvforstærkende trafikmodeller eller politikere, der alligevel gør, som de selv har lyst. Trafikministeriet 2003, s. 43.


 

Litteratur
Hensyn til hasselmus