Hvad var ellers med - og hvad var ikke?

Groenkorn-Motorveje

Mange andre mindre men alle meget lokale problemstillinger blev vurderet, heriblandt vejanlæggets betydning for grundvandets tilstand, [43] støj og lokal luftforurening, [44] affaldsdepoter, affaldsproduktion og råstofforbrug [45] samt lyspåvirkning. [46] Linieføringen ville blive finjusteret af hensyn til Ravnebjerg mose og de mange kulturværdier på strækningen. Der skulle laves en særskilt undersøgelse af eksplosionsfare og risiko for forurening af grundvandet ved et affaldsdepot nær Birkebjerg. Under selve anlægget var det vigtigt at tage hensyn til jordens sammenpresning ved at undgå kørsel på fugtig jord. Når vejen først var etableret, måtte sprøjtning mod ukrudt i vejsiden undgås.

VVM’en rummede både en detaljeret oversigt over tiltag, der burde føres ud i livet før og under anlægs- og driftsfasen for at afhjælpe miljøproblemer og en liste over de negative påvirkninger, der desværre ikke kunne undgås. Det drejede sig bl.a. om fragmentering af en naturmosaik i et sø/engområde ved Vindinge Å, påvirkning af en række bindingsværkshuse, skade på to diger i Trunderup-udskiftningen og risikoen for påvirkning af Ravnebjerg mose, da forskellige bebyggelser lagde en begrænsning på, hvor langt væk fra mosen linieføringen kunne komme. [47]

Generelt var VVM’en meget detaljeret, beskæftigede sig med mange, sideordnede emner, og inddrog et bredt miljøbegreb, men hvor hovedvægten altovervejende var lagt på lokale emner. Rapporterne var domineret af dels æstetiske hensyn i forhold til landskabet og en lang række kulturværdier, dels biodiversitet og heraf afledte hensyn til forebyggelse af forurening af vandløb med vejvand samt bygning af faunapassager og anlæg af erstatningsbiotoper. Problemet med CO2-udledning og luftforurening i øvrigt var til gengæld omtalt på en meget sporadisk måde, som ikke synede af meget i forhold til de øvrige problematikker, og da heller ikke førte til særlige konklusioner i nogen af rapporterne. CO2, NOx m.v. blev gennemgået på nogle få sider, [48] hvor det kort blev vurderet, at CO2-udledningen ville øges mest med motorvejen og reduceres lidt med en udbygget A9 men endnu mere med en motortrafikvej.


[43] Vejdirektoratet 1998, Rapport nr. 160, s. 71, samt Rapport nr. 161, s. 15-16 + 90-93.
[44] Vejdirektoratet 1998, Rapport nr. 160, s. 71-72, samt Rapport nr. 161, s. 16-17. Ifølge VVM’en ville ingen af delene blive væsentligt værre end den eksisterende A9 pga. den delvise nedgravning af den nye vej, opførelsen af støjværn og den øgede afstand til naboerne.
[45] Vejdirektoratet 1998, Rapport nr. 160, s. 82, samt Rapport nr. 161, s. 17.
[46] Vejdirektoratet 1998, Rapport nr. 161, s. 106-7.
[47] Ibid, s. 127-133.
[48] Vejdirektoratet 1998, Rapport nr. 160, s. 80-81, samt Rapport nr. 161, s. 16.


 

Kritiske røster
Landskabsplanlægning